@scottsimpson: Heading to Miami for the first time…